Home
Profiel
Advies
Begeleiding
Onderzoek
Netwerk
Privacy
Contact

Verzuimpreventie is het belangrijkste middel om uw medewerkers gezond aan het werk te houden.
De wet heeft bepaald dat werkgevers de regie van het verzuim hebben. Samen met u kan ik
verzuimpreventie effectief inzetten. U kunt hierbij denken aan het stimuleren van arbeidsmotivatie
verhogende factoren in het werk, spreekuur op locatie en werkplekonderzoeken op de werkvloer.

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, is het belangrijk om het verloop van
het verzuim en de re-integratie goed te monitoren en schriftelijk vast te leggen. Uit het
re-integratieverslag moet duidelijk blijken dat werkgever en werknemer voldoende re-integratie
inspanningen hebben verricht. Indien u als werkgever hierover twijfels heeft, kunt u een
dossiercheck aanvragen.

Ik adviseer bij het oplossen en/of terugdringen van problematisch verzuim. In principe kan elke
casus voorgelegd worden, die problemen geeft. Dus ook zaken waar wellicht een conflict of
disfunctioneren meer op de voorgrond staat, dan een ziekte. Hierbij wordt de leidinggevende
meteen getraind on the job.

U kunt advies krijgen bij medewerkers die beperkt inzetbaar zijn. Dit advies zal onder andere
bevatten welke mogelijkheden er binnen de eigen organisatie zijn. Als deze er niet zijn,
zal aangegeven worden welke mogelijkheden er elders op de arbeidsmarkt zijn. Hierbij wordt
tevens een inschatting gegeven wat een eventuele uitspraak van het UWV kan zijn. Voor dit
advies is een FML (Functie Mogelijkheden Lijst ) nodig. Ik werk samen met een bedrijfsarts.
Zij kan eventueel een FML maken.

Ik geef advies bij het opstellen en borgen van beleidsplannen als onderdeel
van het arbobeleid (verzuim, veiligheid, levensfasebewust).