Home
Profiel
Advies
Begeleiding
Onderzoek
Netwerk
Privacy
Contact

Privacyverklaring


Bij het uitvoeren van mijn werkzaamheden als arbeidsdeskundige verwerk ik persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld omdat ik werkgevers en werknemer wil informeren over de wijze waarop ik persoonsgegevens verwerk. Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 maart 2020.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
MJB ADVIES geregistreerd bij de K.v.K nummer 27332086
Rijslag 7, 2587 BA, Den Haag
0611326989
mjbadvies@me.com
Functionaris M.J. Bergman

Het gebruik van persoonsgegevens door MJB ADVIES bij arbeidskundige onderzoeken
Ik ontvang de persoonsgegevens die ik nodig heb om arbeidskundige onderzoeken uit te voeren van opdrachtgevers per e-mail. In het gesprek met werknemer vult deze de gegevens zo nodig aan en heeft werknemer de mogelijkheid om door werkgever verstrekte gegevens te corrigeren. Opdrachtgevers kunnen zijn: werkgevers of door werkgevers ingeschakelde derden zoals arbodiensten en casemanagers.

Persoonsgegevens Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Naam
Adres
E-mailadres en telefoonnummers
Geboortedatum
Geslacht
Gegevens betreffende het dienstverband
Gegevens betreffende functionele mogelijkheden en belastbaarheid
Verzuimhistorie
Gegevens betreffende opleiding en werkervaring (CV)

Grondslagen
Ik verwerk uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het arbeidskundig onderzoek en persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Verstrekking aan derden
In het kader van de uitvoering van arbeidskundige onderzoeken verstrek ik persoons-gegevens aan de werkgever van de werknemer in de vorm van een arbeidskundige rapportage. Deze rapportage wordt verzonden met een wachtwoord. Voordat het rapport definitief wordt gemaakt, wordt het in concept voorgelegd. Werknemer heeft voor wat betreft de persoonsgegevens die in het rapport zijn opgenomen en de weergave van het gesprek correctie- en aanvullingsrecht. Voor het overleg met collega-professionals als bedrijfsarts en casemanager wissel ik de voor dat overleg noodzakelijke gegevens uit. Voor zover relevant worden deze gegevens verwerkt in de hierboven genoemde arbeidskundige rapportage. Ik maak voor de communicatie gebruikt van derden zoals de IT-leveranciers van hard- en software, de website, de mij gebruikte systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor dit doel. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Ik zal uw gegevens niet beschikbaar stellen of gebruiken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van diensten van Google of Microsoft in het contact met werknemer of werkgever. Deze partijen zijn“EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijn
Ik zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doelein-den die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden om te voldoen aan voorschriften van de fiscus.

Gegevensbeveiliging
Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbev-oegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaa-tregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoon-sgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw per-soonsgegevens kunt u sturen naar het hierboven genoemd (e-mail-)adres.